Brasiliansk Jiu-Jitsu for barn og unge

Våre barne- og ungdomspartier i brasiliansk jiu-jitsu (BJJ) er BJJ KIDS (6-9 år) og BJJ JUNIOR (10-14 år).

Brasiliansk jiu-jitsu (BJJ) er en kampsport som baserer seg på bryteteknikker fremfor slag og spark. Det er en idrett med et stort potensial for både kroppslig og mental utvikling som gir et godt grunnlag for all slags idrettspraksis og fysisk aktivitet. I tillegg har den et unikt selvforsvarsaspekt som er utrolig verdifullt i møte med mobbing.

Nedenfor vil vi presentere hva vår treningspraksis vil inneholde i grove trekk på våre barnepartier og litt om vår treningsfilosofi tilknyttet disse. Det vil også løftes frem noen fordeler barn og unge vil få av å praktisere BJJ, samt litt om hva som skiller BJJ fra annen mer tradisjonell kampsportpraksis.

Kort om treningsinnhold på BJJ KIDS og BJJ JUNIOR

 

BJJ KIDS (6-9 år)      

Innholdet på våre barnetreninger for aldersgruppen 6-9 år vil i grove trekk bestå av …

  • Tradisjonelle og BJJ-spesifikke turnøvelser med et formål om å utvikle god kroppskontroll på generelt grunnlag som gir barna et veldig godt utgangspunkt til å drive med all slags idrett og fysisk aktivitet.
  • Både tradisjonelle og BJJ-spesifikke leker som gir rikelig med rom til å utfolde seg og ha det moro, samtidig som man lærer seg relevante idrettsspesifikke bevegelser. Her har vi også fokus på å lære å forholde seg til regler, og med det opptre innenfor fastsatte rammer.
  • Dyrebevegelser som et morsomt alternativ for utvikling av styrke, balanse, stabilitet og koordinasjon.
  • Innlæring av teknikker og bevegelser tilhørende BJJ som kampsport. Riktig bruk av fallteknikk vil også få et stort fokus.

 

BJJ JUNIOR (10-14 år)

Innholdet på BJJ JUNIOR partiet er lagt opp som en mellomting av BJJ KIDS og våre voksenpartier. Tradisjonelle og BJJ-spesifikke turnøvelser og leker vil også praktiseres her, men det å lære selve kampsporten BJJ vil få hovedfokus. Fallteknikk, nedtagningsteknikker, angrep- og forsvarsteknikker fra guard, passeringer og kontrollposisjoner vil få størst oppmerksomhet.

Vår treningsfilosofi

 

Det er svært viktig for oss at våre barn og unge finner aktivitets- og bevegelsesglede gjennom treningstilbudet vårt. Førsteprioritet er at treningen skal oppleves morsom og givende, og at barna faktisk har lyst til å komme på trening. Samtidig så vektlegger vi også disiplin og fokus. Å høre etter på det som blir sagt, følge retningslinjer og respektere instruktør og treningspartnere er en forutsetning for å få være med å delta. Å innarbeide gode rutiner på dette hos barna fra start er viktig for oss.

Vi ønsker at det skal være et dannelsesaspekt ved treningen vår, slik at vi kan bidra positivt til at barna vokser opp til å bli disiplinerte, selvsikre og solidariske individer. Å bygge mestringstro, sosial kompetanse og problemløsende ferdigheter ved siden av fysiske attributter vil gjøre barna godt rustet i møte med livets «berg-og-dal-bane».Hvorfor trene brasiliansk jiu-jitsu?

 

  • Kroppsbeherskelse og kroppsbevissthet

BJJ som kampsport skaper et fantastisk fundament når det kommer til kroppsbeherskelse og kroppsbevissthet. Bevegelsene som tas i bruk spiller på hele kroppen sitt bevegelsesapparat, og man lærer ulike muskelgrupper i kroppen til å samarbeide. Ved å tidlig stimulere nevromuskulære forbindelser i hele kroppen, skaper man et godt utgangspunkt for all slags bevegelsesaktivitet.

Gjennom BJJ lærer man også tidlig om kropp i anatomisk og mekanisk forstand. Siden målet er å kontrollere en annens kropp ved hjelp av sin egen, stiller BJJ krav til høy grad av kroppskontakt ulikt mye annet. Dette gjør at man tidlig utvikler en respekt for kroppens grenser, og en aksept for at alle kropper er forskjellige. Man får en forståelse over hva kroppen kan tåle og ikke, noe som har svært positiv innvirkning på for eksempel skadereduksjon i møte med fysisk aktivitet videre i livet. Dessuten utvikler man en type sosial trygghet når man blir vant til å samarbeide såpass tett på hverandre.

  • Disiplin, fokus og tålmodighet

Man sier at disiplin, fokus og tålmodighet er som muskler i hjernen. Disse kan også trenes slik som for eksempel styrke, kondisjon og hurtighet. Enda BJJ er kjempegøy, inneholder den mange teknikker som ofte kan oppleves som kompliserte og detaljrike. Å mestre disse kan være utfordrende, hvor man må konsentrere seg, være tålmodig og yte innsats ved å ikke gi opp. Dette er egenskaper som har en stor overføringsverdi til andre arenaer her i livet, slik som skole/utdanning, og videre har positiv innvirkning på generell livskvalitet. BJJ vil bidra til at barna lærer hvordan man møter og håndterer utfordringer i tidlig alder, noe som gir de et stort forsprang.  

  • Mestringstro og selvsikkerhet

Når man mestrer og overvinner problemer, eller utfordringer, utvikler man både mestringstro og selvsikkerhet. To begreper som ofte er gjensidig avhengig av hverandre. For at en oppgave skal bli betraktet som utfordrende må den bli vurdert som mentalt eller fysisk krevende, hvor man må yte innsats for å løse den. Fellene mange går i når det gjelder å tilrettelegge for mestring, er at oppgavene enten blir så vanskelige at de ikke lar seg løse eller at de blir så enkle at de kan løses uten noen særlig form for anstrengelse. Hvert barn har ulik mestringsevne hvor en bestemt oppgave kan virke veldig vanskelig for noen, mens kjempeenkel for andre. I den forbindelse er BJJ helt eksemplarisk fordi stilarten har utallige teknikker og rom for varierende oppgaver med ulik vanskelighetsgrad. Det er med det store rom for å tilpasse treningsoppgavene og legge opp til teknikker relativt til barnets mestringsevne, slik at hvert barn opplever mestring under anstrengelse og innsats. Husk at mestring også er en forutsetning for å ha det gøy!

BJJ har også et annet unikt aspekt ved seg som er utrolig verdifullt når det kommer til utvikling av selvsikkerhet. Dette er fenomenet «sparring», som kan forståes som kampsimulerende trening. Her blir man utsatt for reelle kampsituasjoner hvor man prøver å bryte seg inn til dominante posisjoner på sin treningspartner eller komme seg ut av ukomfortable posisjoner man blir satt i. Her får man virkelig testet de teknikkene man lærer i praksis mot en treningspartner som svarer med motstand fremfor å være medgjørlig. Det å klare å komme seg ut av vanskelige posisjoner, og virkelig måtte forsvare seg mot noen som holder deg fast bygger en EKTE form for selvsikkerhet. Mye på grunn av at man får en reell bekreftelse på at man kan overvinne noe som er virkelig og uforutsigbart. Gjennom sparring trener man på å snu ubehagelige situasjoner til ens egen fordel, noe som har en overføringsverdi til andre situasjoner som kan oppstå her i livet.

  • Sosial kompetanse

Når man trener BJJ er samarbeid og kommunikasjon helt essensielt. Siden man i denne kampsporten bryter med hverandre og utfører teknikker med motstand, krever det at man kommuniserer godt, for eksempel, gjennom å si ifra når man gir seg og vil resette kampen i sparring. Det krever også at man prater sammen og hjelper hverandre med teknisk utvikling, hvor man blir flink til å «gi og ta». Videre er den tette kroppskontakten som inngår i BJJ-praksis noe som gjør at man fort bryter noen sosiale barrierer i positiv forstand. Man blir med det rimelig trygg på å omgås andre.

  • Inkludering og solidaritet

Vanlig BJJ-praksis er at alle jobber sammen som ett lag, eller én enhet. Selv om mye av det teknisk arbeidet skjer parvis, så rullerer man regelmessig på treningspartnere. Det samme gjelder på sparring. Det er null aksept for ekskludering, og alle skal i løpet av en periode ha opplevd å trene sammen. Man lærer seg viktigheten og verdien i å ha gode treningspartnere som alle ønsker hverandre godt. Siden man presterer individuelt i konkurranse trenger man ikke å ha noe ego på trening, og man får heller ikke gitt noen andre skylden for en dårlig prestasjon. Man lærer videre at sjalusi ikke fører med seg noe godt, og at man alltid skal ønske sine treningspartnere fremgang og suksess. Blir din venn god, så vil du også bli bedre. Et slikt solidarisk tankesett er en av grunnprinsippene i kampsporten, BJJ.

  • Selvforsvar

Når du trener BJJ, så tilegner du deg samtidig ett utrolig effektivt og funksjonelt selvforsvar. Mobbere finnes overalt, og statistikken viser at fenomenet mobbing ikke kommer til å forsvinne med det første, dessverre. For å minske sannsynligheten for at ditt barn blir mobbet eller opptrer som en mobber, gjør du det lurt i å sende henne/han på BJJ. Siste avsnittet under punktet, «mestringstro og selvsikkerhet» gir en god forklaring på det. Mobbere vil sjeldent plukke ut selvsikre barn som ofre, og selvsikre barn utvikler seg sjeldent til å bli mobbere. Sparring, hvor man blir vant til å bryte og utføre teknikkene på hverandre under full motstand, er en nokså presis simulering av hvordan fysisk vold inntreffer i virkeligheten. Dette gjør barnet ditt derfor i stand til å forsvare seg på hensiktsmessig vis, og det også uten verken å slå eller sparke. Kan man nedtagningsteknikker og evner å kontrollere et annet mennesket nede på bakken, blir man ikke et veldig lett offer. Man kan dessuten alltids løpe fra en situasjon med mindre noen holder deg fast. Og dersom det skjer, befinner man jo seg i eksakt samme senario man trener på ukentlig i BJJ. Ved hjelp av BJJ-teknikker kan man da klare å frigjøre seg og snu situasjonen til sin fordel. Slag og spark hjelper lite dersom man blir holdt fast nede på bakken, mens bakkekamp/BJJ vil derimot være effektivt.

Man kan jo stille spørsmålet: «Men hva skjer om en potensiell mobber også lærer BJJ og bruker dette mot uskyldige og forsvarsløse ofre?». Vel, en rekke studier viser til at langt flere barn utvikler antimobbe-tendenser ved kampsporttrening fremfor å bruke kampsport til fordel for mer mobbing. I de få studiene det er blitt vist at kampsportsutøvere også har opptrådt som mobbere, er det samtidig blitt konstatert en forbindelse mellom klubbkulturen/treningsmiljøet der utøverne trente kampsport og deres utagerende oppførsel. Med en bevissthet rundt det vil det ikke være noe annet enn fordelaktig å undervise kampsport i trygge omgivelser, hvor gode verdier som respekt og solidaritet blir innprentet tidlig hos barna. Får barna en tilhørighet til et godt miljø der felleskapet ser ned på mobbere, og videre tilegner seg en rekke fordommer mot mobbing, er det liten sjanse for at de selv blir mobbere.

Brasiliansk Jiu-Jitsu vs. tradisjonell kampsport

 

Det er mange fordeler med tradisjonelle kampsporter som for eksempel taekwondo, kungfu og karate. Med det sagt er det også slik at de i dag kan oppleves litt strenge og utdaterte. Gjentagende bevegelsesmønstre og monotone oppgaver kan ofte gjøre det meget krevende for barn og holde på fokus og motivasjon – spesielt over en lengre periode. BJJ har til forskjell fra flere av de tradisjonelle kampsportene et mye større spekter med teknikker og bevegelsesmuligheter, da stilarten i seg selv er mye mer kompleks. Dette gjør det mye lettere å skape variasjon, tilpasse og nyansere. Hva som benyttes av moderne treningsmetoder varierer riktig nok fra klubb til klubb, uavhengig av type kampsport og idrett.

Et annet massivt skille, og kanskje det viktigste, som eksisterer mellom BJJ og samtlige av de tradisjonelle kampsportene gjelder funksjonalitet og realisme. Flesteparten av de teknikkene som praktiseres i tradisjonell kampsport innarbeides uten motstand eller andre former for resistens. Det betyr at mange av de teknikkene som praktiseres ikke vil fungere dersom de utføres mot en treningspartner som faktisk gjør motstand, eller reagerer på annet vis enn hva som er forventet. Derfor kan store deler av praksisen ved tradisjonell kampsport oppleves som ren koreografi. De tekniske demonstrasjonene kan likevel være meget imponerende og fascinerende, men fra et selvforsvarsperspektiv er de ikke spesielt funksjonelle. Hele den historiske utviklingen til kampsporten BJJ, bygger derimot på realisme og funksjonalitet. Teknikkene innarbeides med motstand og ulike reaksjonsmønstre fra treningspartner, og ofte blir man tvunget til å bruke kombinasjoner for å få gjennomslag med en bestemt teknikk. I det virkelige liv er alt dynamisk og uforutsigbart, og i BJJ-treningen forsøkes det å gjenspeile dette.

Andre kampsporter ved siden av BJJ som omtales som funksjonelle og realistiske er boksing, kick-boksing, thai-boksing/muay thai, bryting (gresk-romersk og fristil), judo og sambo.